PERSONUPPGIFTSPOLICY 

1. ALLMÄNT 

1.1 Den här personuppgiftspolicyn beskriver hur Bastasjö Energi & Förvaltning AB (publ), org.nr. 556853-3596, Patrullv. 55, 371 52 Karlskrona (”Bastasjö Energi & Förvaltning AB”) samlar in och behandlar dina personuppgifter. 

1.2 Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna personuppgiftspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du surfar på vår webbsida eller kontaktar oss samt hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. 

1.3 Den här personuppgiftspolicyn beskriver, bland annat, vilken information vi samlar in om dig, hur dina personuppgifter behandlas och för vilka ändamål vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den här personuppgiftspolicyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter. 

1.4 Bastasjö Energi & Förvaltning AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI? 

2.1 Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person, till exempel ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress (”Personuppgifter”). 

2.2 Bastasjö Energi & Förvaltning AB samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du besöker vår webbplats:

(i) Information om hur just du använder vår webbsida och

(ii) teknisk data såsom din IP-adress eller andra unika data som kan identifiera den enhet du använder, till exempel telefon, surfplatta eller dator samt operativsystem, browsertyp och allmän geografisk platsdata. 

2.3 Bastasjö Energi & Förvaltning AB samlar också in sådana Personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss när du kontaktar oss genom till exempel e-post eller telefon såsom namn, e- postadress, telefonnummer och annan information om dig själv som du uppger.

3. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Bastasjö Energi & Förvaltning AB behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:

(i) för att säkerställa den tekniska funktionen av vår webbsida; 

(ii) för att analysera hur du använder vår webbsida och på så sätt kunna förbättra och utveckla webbsidan; 

(iii) för att kunna svara på frågor som du har ställt till oss; 

(iv) för att kunna uppfylla krav enligt lag.

4. RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER 

4.1 Bastasjö Energi & Förvaltning AB behandlar dina Personuppgifter på följande rättsliga grunder. 

Berättigat intresse 

4.2 Den rättsliga grunden för vår behandling av dina Personuppgifter såsom teknisk data och IP-adress när du surfar på vår webbsida är att behandlingen är nödvändig för Bastasjö Energi & Förvaltning AB berättigade intresse av att kunna säkerställa den tekniska funktionen av webbsidan och att utveckla och förbättra vår webbsida. När du kontaktar oss och ställer frågor till oss behandlar vi också dina Personuppgifter baserat på Bastasjö Energi & Förvaltning AB berättigade intresse av att ge dig sådan information som du har efterfrågat. 

Samtycke 

4.5 När du godkänner integritetspolicyn för Bastasjö Energi & Förvaltning AB:s samtycker du också till att Bastasjö Energi & Förvaltning AB inhämtar kreditupplysning om dig för att bedöma dig som kund. Bastasjö Energi & Förvaltning AB inhämtar endast en kreditupplysning om dig och kontaktar eventuella referenser. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke genom att kontakta Bastasjö Energi & Förvaltning AB. För kontaktinformation se under fliken kontakt: http://energideklaration.online/kontakt/.

Rättslig skyldighet 

4.6 Bastasjö Energi & Förvaltning AB kan behandla dina Personuppgifter för att uppfylla krav enligt lag eller myndighetskrav. Den lagliga grunden för sådan behandling är att den är nödvändig för att Bastasjö Energi & Förvaltning AB ska kunna uppfylla lagkrav som åligger oss.

5. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

5.1 Dina Personuppgifter sparas endast så länge det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna personuppgiftspolicy. 

5.2 Bastasjö Energi & Förvaltning AB sparar inte uppgifter om kreditupplysningar efter avslutat uppdrag. Personuppgifter sparas endast under sådan tid som behövs för att Bastasjö Energi & Förvaltning AB ska uppylla gällande lagkrav på dokumentation om uppgifter i energideklarationen.


6. VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL? 

6.1 Bastasjö Energi & Förvaltning AB kommer inte sälja eller låna ut dina Personuppgifter till utomstående aktörer.

6.2 Bastasjö Energi & Förvaltning AB kommer inte föra över dina Personuppgifter till något annat land utanför EU/EES. 

6.3 Personuppgifter kan lämnas ut av Bastasjö Energi & Förvaltning AB om det krävs enligt lag eller myndighetskrav eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna ta tillvara på våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.

7. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER 

7.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina Personuppgifter till oss. Bastasjö Energi & Förvaltning AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina Personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 

7.2 För att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder Bastasjö Energi & Förvaltning AB sig av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de Personuppgifter som du lämnar via Internet kan Bastasjö Energi & Förvaltning AB komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana Personuppgifter över internet till våra servrar. Bastasjö Energi & Förvaltning AB säkerhetsrutiner uppdateras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.


8. DINA RÄTTIGHETER 

Tillgång, ändringar och tillägg 

8.1 Du har alltid rätt att få veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och få tillgång till dessa Personuppgifter. Detta innebär att du kan begära ett så kallat registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Dessutom kan du alltid be oss att ändra eller uppdatera dina Personuppgifter. 

Begränsning och radering

8.2 Under särskilda omständigheter (vilka framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning) har du rätt att be Bastasjö Energi & Förvaltning AB begränsa användningen av dina Personuppgifter eller radera dina Personuppgifter.

Invändningar 

8.3 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning (se ovan under punkten 4.2). Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. 

Förfrågningar och klagomål 

8.4 Tveka inte att kontakta Bastasjö Energi & Förvaltning AB om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy, behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan (se kontaktinformation nedan under punkten 9). 

8.5 Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter så får du gärna kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina Personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du rätt att inge eventuella klagomål angående Bastasjö Energi & Förvaltning AB behandling av dina Personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.


9. KONTAKTINFORMATION 

Du kan kontakta oss genom att skicka brev till: Bastasjö Energi & Förvaltning AB (publ), Patrullv. 55, 371 52 Karlskrona eller mejla oss på: bastasjo.energi@gmail.com