Måste jag mäta radon?

Ja, Radonmätning ingår i din egenkontroll som fastighetsägare. Det innebär att du är skyldig att ha rutiner och kontroller för att förebygga ohälsa.


Den 1 juni 2018 trädde Strålskyddslagen (SsL) och Strålskyddsförordningen
(SsF) ikraft. Bestämmelserna i Strålskyddslagen och förordningen reglerar bland annat vad som gäller för radon i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde.


År 2005 antog riksdagen 16 miljökvalitetsmål. Ett av målen är att bostäder, skolor och förskolor ska ha en radonhalt lägre än 200 Bq/m3 luft.


Kommunerna, som är tillsynsmyndighet, kan komma att begära in uppgifter om radonvärden och kan då ställa krav att mätningarna är utförda, och att de är gjorda enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metod för långtidsmätning. Är mätningen äldre än 15 år, rekommenderar Socialstyrelsen att ny mätning utförs.


Vad är Radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grund-ämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.


Var finns Radon?

Radon finns överallt – i marken, luften och vattnet. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:


  • marken under och runt huset

  • byggnadsmaterialet

  • vattnet som används i hushållet.


Hur vet jag om det finns radon i mitt hus eller min lokal?

Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus eller en lokal. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.


Mäta radonhalt

Vid mätning av radonhalt bör man använda sig av Strålsäkerhets-myndighetens metodbeskrivning för bostäder eller arbetsplatser. Dessa återfinns på myndighetens hemsida: www.stralsakerhetsmyndigheten.se.


Att genomföra mätningar i en byggnad är det enda sättet att fastställa byggnadens radonhalt. Mätmetoderna enligt metodbeskrivningarna bör användas för att ett tillförlitligt resultat ska uppnås.


  • Samtliga lägenheter med markkontakt bör mätas

  • Minst 20 procent av lägenheterna ska mätas

  • Minst en lägenhet per våningsplan och uppgång ska mätas

  • Det krävs 2 radondosor i varje lägenhet för att få ett medelvärde Bequerell  Bq/m3


Mätperiod

Mätningar av radonhalt ska göras mellan 1 oktober och 30 april. Anledningen till detta är att självdragsventilation är som mest effektiv när det är stor skillnad mellan inomhus- och utomhustemperaturen. Även när det gäller byggnader med mekanisk ventilation är radonhalter uppmätta under denna period representativa för medelvärdet under ett år.


Mätperioden ska pågå i minst två månader, men gärna längre. Detta eftersom tillförlitligheten ökar ju längre tid mätningen pågår.

Information om radon


Hyresvärdens ansvar

Strålsäkerhetsmyndigheten om radon

Att mäta radon

Råd och rekommendationer, åtgärder mot radon

Sanera radon